DO och BO på Åland

Ålands Barnombudsman (BO) är, sedan 1 september 2014, Veronica Larpes-Papadopoulou. Hon är tillika Ålands diskriminerings-ombudsman (DO).

DO/ BO tjänstgör på deltid (60%) och är tillgänglig enligt kontaktinformationen nedan, i väntan på att ny ÅOM/BO-hemsida tas i bruk.

DO/BO är underordnad Ålands ombudsmannmyndighet sedan 1 september 2014 i enlighet med landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet (2014:33).

Ålands landskapregering förordnade, sedan 1 september, DO/BO som chef för ombudsmannamyndigheten. Till ÅOM hör även patient- och klientombudsmannen samt konsumentrådgivningen.

En ny hemsida för Ombudsmannamyndigheten är under uppbyggnad. I avvaktan på den nya hemsidan hänvisas vänligen till kontaktuppgifter och information för övriga ombudsmän till deras nuvarande hemsidor.

Patient- och klientombudsmannen

Konsumentrådgivningen


Detta är DO

DO står för Diskrimineringsombudsman.

Diskrimineringsombudsmannen är en oberoende myndighet med landskapet Åland som huvudman.

Ålands diskrimineringsombudsman arbetar för att främja jämlikhet inom offentlig sektor, att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning motverkas och förhindras.

DO arbetar för och förespråkar nolltolerans av diskriminering!

DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering från enskilda personer. Förfarandet är kostnadsfritt.

Till sin hjälp har DO en diskrimineringsnämnd, DN, vilken skall bistå DO i dess myndighetsuppgifter. Nämnden utses för två kalenderår i sänder.

Ålands Diskrimineringsombudsman sedan mars 2006 är Veronica Larpes-Papadopoulou.